Sai thời điểm thì nên lý trí dừng lại đừng để những lạc lối làm tổn thương chính mình

0

Sai thời điểm thì nên lý trí dừng lại đừng để những lạc lối làm tổn thương chính mình

Sai thời điểm thì nên lý trí dừng lại đừng để những lạc lối làm tổn thương chính mình

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng