Bậu cửa và mẹ tôi

0

Nơi bậu cửa 

Mẹ cõng tôi 

Trò chơi nhón trên lưng già 

Nơi bậu cửa 

Mẹ ru tôi giấc trưa 

Cánh cò trắng xóa cơn mưa 

Nơi bậu cửa 

Mẹ ôm tôi đón cơn lạnh đầu mùa 

Nơi bậu cửa 

Mẹ ngồi thêu thùa 

Vá lại đời con 

Nơi bậu cửa 

Ba mươi năm nắng mưa 

Mẹ vẫn ngồi đó

Ngày chẳng còn son 

Liếp cửa mỏi mòn 

Bóng mẹ chờ con…!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng